Algemene voorwaarden

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van BO Motor Oil B.V.

1.                Toepasselijkheid

 1. Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (‘Verkoopvoorwaarden’) zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij BO Motor Oil B.V. (hierna te noemen 'BO’) of hieraan gelieerde vennootschappen en/of samenwerkingsverbanden in Nederland betrokken c.q. partij is/zijn en hebben tevens betrekking op alle zaken, diensten en adviezen (‘Producten’) van BO, alsmede alle daarmee verband houdende werkzaamheden, onder meer krachtens koop en/of opdracht.
 2. In deze Verkoopvoorwaarden wordt met ‘de Klant’ bedoeld: iedere (rechts)persoon die bij of via BO Producten bestelt en/of koopt en iedere wederpartij en/of leverancier van BO en aan haar gelieerde vennootschappen en/of samenwerkingsverbanden.
 3. Alle aan BO verstrekte opdrachten worden uitsluitend door BO aanvaard en uitgevoerd met terzijdestelling van de artikelen 7:404 BW, 7:407 lid 2 en 7:408 lid 2 BW.
 4. Er kan slechts worden afgeweken van de bepalingen van deze Verkoopvoorwaarden indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen. Afwijkingen gelden alsdan alleen voor die overeenkomsten waarbij de desbetreffende afwijking uitdrukkelijk en schriftelijk van toepassing is verklaard.
 5. Indien deze Verkoopvoorwaarden eenmaal van toepassing zijn, dan zijn zij ook van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen partijen, tenzij dit uitdrukkelijk is uitgesloten, en op alle buitencontractuele relaties tussen partijen. Indien de bepalingen in de Verkoopvoorwaarden te eniger tijd worden aangepast, dan zij de nieuwe gewijzigde Verkoopvoorwaarden in plaats van de onderhavige Verkoopvoorwaarden van toepassing.
 6. Eventuele algemene voorwaarden van de Klant worden bij dezen expliciet van de hand gewezen. Indien en voor zover partijen uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen zijn dat de voorwaarden van de Klant eveneens van toepassing zijn, dan prevaleren deze Verkoopvoorwaarden in geval van tegenstrijdigheden, voor zover niet uitdrukkelijk en schriftelijk anders wordt overeengekomen.
 7. Indien de Klant kwalificeert als een consument, zoals bedoeld in artikel 6:230g BW, geldt het navolgende. Indien een deel van deze Verkoopvoorwaarden als strijdig met consumentenwetgeving, onverbindend en/of anderszins als onredelijk zal worden beschouwd, zal het overige deel van deze Verkoopvoorwaarden onverminderd van kracht blijven.
 8. Tussentijdse eenzijdige wijzigingen van deze Verkoopvoorwaarden door BO zijn te allen tijde toegestaan. De Klant heeft het recht bij tussentijdse wijzigingen van deze Verkoopvoorwaarden de overeenkomst op te zeggen, zonder dat BO enige vorm van schadevergoeding is verschuldigd aan de Klant. De meest actuele versie van de Verkoopvoorwaarden is te vinden op de website (www.bomotoroil.nl).
 9. In geval van onverenigbaarheden, tegenstrijdigheden of verschillen tussen taalversies van deze Verkoopvoorwaarden, prevaleert de oorspronkelijke Nederlandstalige versie. In geval van onverenigbaarheden, tegenstrijdigheden of verschillen tussen deze Verkoopvoorwaarden en een offerte en/of overeenkomst, prevaleert de offerte en/of overeenkomst.
 10. De administratie en gespecificeerde opgaves van BO zijn, behoudend tegenbewijs, bindend voor de Klant. Voor de bepaling van de omvang van de betalingsverplichtingen van de Klant zijn de administratieve gegevens van BO beslissend, behoudens door de Klant te leveren tegenbewijs. Metingen, tellingen en wegingen door BO en door BO te verstrekken resultaten, opgaves en analyses, alsmede de administratie daarvan, zullen voor partijen bindend en beslissend zijn voor de geleverde hoeveelheden en kwaliteit.
 11. De vorderingen van de Klant op BO zijn niet overdraagbaar, verpandbaar of anderszins vatbaar voor bezwaring of overdracht, onder welke titel dan ook. Deze beperkingen gelden zowel goederenrechtelijk als verbintenisrechtelijk.

2.                Totstandkoming en wijziging overeenkomst

 1. Alle offertes, prijsopgaven en aanbiedingen, in welke vorm dan ook gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen. Eerst door schriftelijke (order)bevestiging van BO of door feitelijke uitvoering door BO komt een overeenkomst tot stand. BO kan haar offertes, prijsopgaven en aanbiedingen binnen 10 werkdagen na aanvaarding alsnog intrekken/wijzigen.
 2. Een aanvaarding van een offerte die afwijkt van de inhoud van de offerte, geldt als een verwerping van het oorspronkelijke aanbod en als een nieuw aanbod dat BO niet bindt. Dit geldt ook indien de aanvaarding slechts op ondergeschikte punten van de offerte afwijkt.
 3. De overeenkomst, alsmede de wijzigingen en aanvullingen daarop, zijn voor BO slechts bindend indien deze schriftelijk door BO zijn bevestigd. Dit geldt ook voor een door de Klant op enig moment gewenste wijziging van de overeenkomst. De Klant kan pas rechten ontlenen aan een dergelijke wijziging, nadat deze schriftelijk door BO is bevestigd.
 4. Alle aanduidingen in aanbiedingen, offertes of overeenkomsten en de bijlagen daarbij, zoals afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichten en kleuren en daarnaast de eigenschappen van eventueel verstrekte proefexemplaren strekken slechts ter indicatie. Geringe of in de branche niet ongebruikelijke afwijkingen komen niet voor rekening en risico van BO.
 5. Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van BO ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.
 6. Overeenkomsten kunnen door de Klant niet worden opgezegd zonder schriftelijke toestemming van BO, tenzij partijen schriftelijk overeenstemming hebben bereikt omtrent de schadeloosstelling die de Klant aan BO verschuldigd is voor een door BO geaccepteerde opzegging van de overeenkomst.
 7. Indien in een offerte meerdere Producten en/of diensten worden aangeboden en per (groep) Product(en) en/of dienst(en) een prijs wordt genoemd, dan geldt de offerte slechts als geheel ten aanzien van deze groep(en) Product(en) en/of dienst(en) en heeft de Klant niet het recht om slechts een deel van de aangeboden Producten en/of diensten te aanvaarden. Offertes gelden alleen voor de specifiek daarin genoemde Producten en/of diensten en niet voor toekomstige opdrachten, verkopen of leveringen.
 8. Indien de overeenkomst niet schriftelijk wordt vastgelegd en BO niettemin met instemming van de Klant een aanvang tot uitvoering van de overeenkomst maakt, zal de inhoud van de offerte als overeenkomst gelden.
 9. BO is tot aan het tijdstip dat de levering van de Producten en/of diensten heeft plaatsgevonden gerechtigd om de overeenkomst op te zeggen, zonder dat BO enige vorm van schadevergoeding is verschuldigd aan de Klant. Opzegging geschiedt schriftelijk.

3.                Afname

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen, moet de overeengekomen hoeveelheid in ongeveer gelijke maandelijkse (geschatte) hoeveelheden worden afgenomen. BO is niet verplicht over enige contractmaand meer of minder dan een zodanige maandelijkse (geschatte) hoeveelheid met een afwijking van maximaal 10% te leveren.
 2. Indien de levering slechts kan plaatsvinden in (deel)leveringen die kleiner zijn dan een door BO van tijd tot tijd vast te stellen minimale hoeveelheid, dan wel indien leveringen met spoed dienen plaats te vinden, dan zal BO gerechtigd zijn een toeslag hiervoor aan de Klant in rekening te brengen.
 3. BO zal zich inspannen om ‘BO branded’ brandstof of Producten te leveren indien de levering van ‘BO branded’ brandstof of Producten schriftelijk is overeengekomen. BO kan echter in het voorkomende geval te allen tijde besluiten om welke reden dan ook – zulks zonder voorafgaand overleg met de Klant – niet ’BO branded’ brandstof c.q. Producten te leveren aan de Klant, waarbij deze brandstof c.q. Producten van in de branche gebruikelijke kwaliteit dient te zijn. In dat geval heeft de Klant op geen enkele wijze recht op compensatie in welke vorm dan ook (inclusief bonussen of kortingen).

4.                Uitvoering van de overeenkomst en levering

 1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, rust op BO een inspanningsverplichting, gebaseerd op de door de Klant verstrekte informatie en de aard van de overeenkomst. BO geeft geen vergaande garantie met betrekking tot de beschikbaarheid en/of werking van een Product.
 2. BO is nimmer in verzuim door het enkele verstrijken van een termijn, waaronder de levertijd. Daartoe is steeds een schriftelijke ingebrekestelling vereist, waarbij aan BO een redelijke termijn, dat wil zeggen ten minste 1 maand, wordt gegeven om alsnog na te komen. Voor de gevolgen van vertraging in levering, hoe deze ook ontstaan moge zijn, is BO niet aansprakelijk, terwijl overschrijding van de levertijd de Klant nimmer het recht geeft om enige voor hem uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting niet na te komen.
 3. BO is bevoegd tot deelleveringen.
 4. De opgave van levertijden in aanbiedingen, offertes, overeenkomst of anderszins wordt door BO steeds naar beste weten gedaan en deze termijnen zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch deze zijn indicatief en kwalificeren niet als fatale termijnen. Opgegeven levertijden gaan eerst in wanneer de overeenkomst effectief tot stand is gekomen, over alle details overeenstemming is bereikt en nadat BO beschikt over alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens.
 5. De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende omstandigheden. Indien vertraging ontstaat als gevolg van een wijziging van deze omstandigheden, wordt de levertijd automatisch dienovereenkomstig verlengd, onverminderd het hierna bepaalde inzake overmacht. Ondervindt aflevering, om welke reden dan ook, vertraging of belemmering, dan is BO gerechtigd de daaruit voor BO voortvloeiende kosten aan de Klant in rekening te brengen.
 6. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, geldt als plaats van (af-)levering de plaats van belading van het betreffende transportmiddel (ex works).
 7. Levering franco wal of franco huis geldt in het algemeen als levering in door de Klant schriftelijk opgegeven opslagfaciliteiten, c.q. als levering naar een plaats daar nabij, die voor het transportmiddel zonder moeilijkheden bereikbaar is. Kan bedoelde levering naar het oordeel van BO niet zonder bezwaar en/of op eigen kracht op normale wijze worden uitgevoerd, dan zal BO vrij zijn niet te leveren, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding.
 8. Alle risico’s verbonden aan de Producten, waaronder mede begrepen het risico van verlies of beschadiging gaan op de Klant over bij (af)levering, dan wel op het moment dat BO aan Klant heeft medegedeeld dat de betreffende Producten ter beschikking van de Klant worden gehouden.
 9. De Klant is gehouden, indien het vervoer geschiedt per spoorwagon, deze onverwijld te lossen en binnen 24 uur na aankomst leeg en vrij van verontreiniging/vervuiling terug te zenden naar BO. Indien het vervoer geschiedt per tankauto dan wel per vaartuig, is de Klant gehouden BO onmiddellijk in staat te stellen het (doen) lossen aan te vangen en veilig, adequaat en zonder onderbrekingen te voltooien. Bij vertraging zal de Klant direct een opeisbare schadevergoeding aan BO zijn verschuldigd van €250,-- resp. €750,-- en €4.000,-- voor iedere dag of gedeelte daarvan dat de terugzending van een wagon resp. de lossing van een tankauto of vaartuig is vertraagd, onverminderd het recht van BO om volledige schadevergoeding te vorderen.
 10. BO zal onder meer niet tot lossing verplicht zijn, indien de Klant – naar het oordeel van BO – niet tijdig zorg draagt voor de aanwezigheid van een veilige, efficiënte en adequate losmogelijkheid, alles zodanig, dat lossing adequaat, zonder oponthoud, efficiënt en conform de veiligheidsvoorschriften van BO alsmede wettelijke voorschriften kan plaatsvinden. De Klant staat ervoor in dat de (opslag)faciliteiten voor Producten, zoals tanks en gebruiksapparaten, voldoen aan alle wettelijke voorschriften en voorts, veilig en goed onderhouden zijn. De Klant zal de Producten steeds zuiver en onvermengd gebruiken voor de doeleinden waarvoor deze redelijkerwijs zijn bestemd.
 11. Onverlet hetgeen is bepaald in artikel 1.10, staat de Klant ervoor in dat, ter voorkoming van het overlopen van (opslag)faciliteiten, de aanduidingen met betrekking tot de maximale inhoud van en het vloeistofpeil van de (opslag)faciliteiten, alsmede de aard van het daarin aanwezig product, juist zijn. Schade als gevolg van een onjuiste aanduiding, het ontbreken of niet (goed) functioneren van meetinstrumenten, ondeugdelijke (opslag)faciliteiten of enige andere oorzaak, komt voor rekening en risico van de Klant, het verloren gaan van afgeleverd Product daaronder mede begrepen. De Klant vrijwaart BO tegen alle aanspraken van derden als gevolg van het niet nakomen van haar verplichtingen krachtens dit artikel.
 12. Verpakking wordt door BO niet teruggenomen en recycling/vernietiging komt voor rekening en risico van de Klant.
 13. Voor emballage geldt – tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen – het navolgende. Voor emballage van BO mag afzonderlijk een waarborgsom in rekening worden gebracht aan de Klant. Eenmalige emballage, voor zover door BO geleverd en mits leeg en vrij van verontreiniging/vervuiling aangeboden, wordt op verzoek teruggenomen indien een voor de olie-branche geldende regeling dienaangaande van kracht is en alsdan onder bij BO geldende en/of nader vast te stellen condities. Containers worden in bruikleen verstrekt en blijven eigendom van BO. Containers dienen binnen 1 maand na aflevering leeg en vrij van verontreiniging/vervuiling te worden geretourneerd. Voor iedere dag vertraging wordt € 100,-- per container in rekening gebracht, onverminderd het recht van BO volledige schadevergoeding te vorderen. Indien de Klant binnen 2 maanden na aflevering de container niet leeg heeft geretourneerd, dan zal hij bovendien de nieuwwaarde daarvan vergoeden. Gebreken en/of verontreinigingen/vervuilingen geconstateerd aan retour ontvangen containers, zullen voor rekening van de Klant worden gerepareerd/ongedaan gemaakt.
 14. Elke overeenkomst en aan BO gegeven opdracht houdt de bevoegdheid in van BO om derden in te schakelen en om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van die derden mede namens de Klant te aanvaarden. BO is niet aansprakelijk voor de keuze en voor eventuele tekortkomingen van deze derden of schade van welke aard of uit welke hoofde dan ook, veroorzaakt door deze derden, ongeacht waarop de aansprakelijkheid gebaseerd wordt, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van BO. De werking van artikel 6:76 BW is uitgesloten.
 15. Indien de Klant derden bij de uitvoering van de overeenkomst wenst te betrekken, geschiedt dit uitsluitend met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van BO.

5.                FOB-FCA-leveringen

 1. Bij FOB- of FCA-leveringen dient de Klant BO voor toepassing van de BTW-vrijstelling in verband met een intracommunautaire levering, uiterlijk op het moment van levering, schriftelijk te bevestigen dat de Producten door of namens hem naar een andere EG-lidstaat zullen worden vervoerd, onverminderd het recht van BO om, alvorens dit tarief te hanteren of later, nadere informatie of originele bewijsstukken te verlangen. Indien de Klant er niet in slaagt de nadere informatie of originele bewijsstukken over te leggen heeft BO het recht de Klant op ieder ogenblik de toepasselijke BTW samen met nalatigheidsinteresten en eventueel aan BO opgelegde BTW-boetes, aan te rekenen.
 2. Ten aanzien van het Administratief Geleide Document (‘AGD’) ter zake van accijnsgoederen, dient de Klant ervoor zorg te dragen, dat voorafgaand aan het fysieke transport van de goederen, de namen en handtekeningen van de geautoriseerde personen van het ontvangende entrepot, geregistreerd of niet-geregistreerd bedrijf, schriftelijk bekend worden gemaakt aan BO of, indien de verzendende entrepothouder een derde is, aan deze derde, alsmede dat wijzigingen tijdig worden doorgegeven. De Klant dient er voor zorg te dragen dat het AGD binnen 14 werkdagen na de datum van verzending terugontvangen is door de verzendende entrepothouder. De Klant is bij FOB- of FCA-leveringen aansprakelijk voor de belastingen en heffingen, boeten, rente en bijkomende kosten welke het gevolg zijn van overtredingen of onregelmatigheden tijdens het vervoer of geconstateerde tekorten bij ontvangst/inslag, alsmede onregelmatigheden in verband met het AGD, waaronder begrepen onjuiste of onvolledige aftekening, niet-tijdige of niet terug-ontvangst door de verzendende entrepothouder.
 3. Indien en voor zover BO ten behoeve van de Klant douane- of accijnsdocumenten op naam van BO voor de te leveren producten afgeeft of doet afgeven, zal de Klant terstond, zonder voorbehoud en zonder recht van verrekening en/of opschorting, alle schade vergoeden, die het gevolg kan zijn van het gebruik van deze documenten, ongeacht of er sprake is van enige schuld of verwijtbaarheid van de Klant, personeel van de Klant of van derden, die de Klant inschakelt. Indien en zodra de Klant de Producten zonder betaling van heffingen of belastingen doorverkoopt en/of doorlevert, zal de Klant ter aanzuivering van de douane- of accijnsdocumenten van BO opvolgende douane- of accijnsdocumenten (doen) opmaken, teneinde de aansprakelijkheid van BO jegens de fiscus te beëindigen.

6.                Prijzen

 1. Alle prijzen zijn in euro’s en zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen, zijn kosten en vergoedingen niet in de overeengekomen prijs begrepen en zullen deze afzonderlijk door de Klant worden betaald. Eventuele bijzondere extra kosten betrekking hebbend op de import en/of inklaring van door BO aan de Klant te leveren Producten zijn niet bij de prijs inbegrepen en zijn derhalve voor rekening van de Klant. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, gelden alle door BO op enig moment opgegeven prijzen alleen voor de concrete offerte waarin ze zijn opgenomen. Een eventuele vooraf gegeven prijsinschatting wordt slechts indicatief verleend. Voor zover nodig is de Klant reeds op voorhand afdoende gewaarschuwd voor een mogelijke overschrijding.
 2. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, is de Klant gehouden tot vergoeding aan BO van alle door derden aan BO in rekening gebrachte kosten die verband houden met de overeenkomst, waaronder doch niet uitsluitend licentievergoedingen, toeslagen en/of verzendkosten, ook na levering of na beëindiging van de overeenkomst.
 3. De in de aanbiedingen van BO weergegeven bedragen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen en andere voor het prijspeil relevante factoren. Indien na de (order)bevestiging in één of meer van de genoemde factoren wijziging plaatsvindt, is BO gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen. Indien de officieel vastgestelde waarde van de Euro (€) ten opzichte van andere valuta wijziging ondergaat, kan BO de prijs dienovereenkomstig herzien. Indien krachtens de onderhavige bepaling tot prijsverhoging wordt overgegaan, en de verhoging bedraagt meer dan 10% van het totale overeengekomen bedrag, heeft de Klant gedurende 8 dagen nadat zij is gewezen op, bekend is geworden of kon zijn met de prijsverhoging het recht de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn.
 4. Indien de overeenkomst op verzoek van de Klant wordt uitgebreid of gewijzigd of indien sprake is van onvoorziene omstandigheden, dan kan dit leiden tot meerwerk of -kosten. Tevens kan BO oordelen dat het noodzakelijk is om meerwerk te verrichten of meerkosten te maken teneinde de overeenkomst tot een goed einde te brengen. De Klant is verplicht tot vergoeding aan BO van al het meerwerk en alle meerkosten. BO informeert de Klant zo spoedig mogelijk over meerwerk of -kosten. Behoudens wanneer sprake is van een noodgeval, zal BO pas een aanvang maken met meerwerk of pas meerkosten maken, nadat de Klant daarmee akkoord is gegaan. Overheidsmaatregelen die de uitvoering van de overeenkomst belemmeren of bemoeilijken of die nopen tot uitbreiding of wijziging van de overeenkomst en/of tot meerwerk of -kosten kwalificeren als onvoorziene omstandigheden zoals bedoeld in artikel 12.
 5. Vorenbedoeld(e) meerwerk of -kosten worden in rekening gebracht aan de hand van dezelfde prijsbepalende factoren en berekeningswijze die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht c.q. de meerkosten zijn gemaakt dan wel, naar keuze van BO, die welke werden gebruikt bij de totstandkoming van de overeenkomst.

7.                Betaling

 1. Betaling dient steeds plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dienen betalingen van de Klant aan BO uiterlijk bij (af-)levering te geschieden. Betaling geschiedt door storting of overmaking op een door BO aangewezen bankrekening.
 2. BO heeft steeds het recht om af te leveren of geleverde Producten per deellevering te factureren.
 3. BO heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door BO, totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door BO is ontvangen. Indien vooruitbetaling zou worden geweigerd, is BO bevoegd de overeenkomst te beëindigen en is de Klant aansprakelijk voor de daaruit voor BO voortvloeiende schade. BO heeft het recht de door de Klant betaalde voorschotten te verrekenen met openstaande facturen, ongeacht of het voorschot betrekking heeft op dezelfde of een andere overeenkomst dan die waarop de openstaande factuur betrekking heeft. Het voorgaande geldt ook voor nog niet opeisbare en/of voorwaardelijke vordering van BO op de Klant, uit welke hoofde dan ook.
 4. Indien de uitvoering van de overeenkomst een periode bestrijkt van meer dan 1 maand, is BO gerechtigd tussentijdse betaling van de verrichte werkzaamheden te verlangen.
 5. De door de Klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde kosten en rente en vervolgens van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Klant dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Alle betalingen door de Klant dienen te geschieden zonder enige aftrek, korting of verrekening. Ieder beroep op verrekening van de Klant is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij BO voorafgaand schriftelijk instemt met een specifieke verrekening en de vordering waarmee wordt verrekend door BO onvoorwaardelijk schriftelijk is erkend.
 6. Wanneer betaling niet tijdig plaatsvindt, is de Klant van rechtswege in verzuim zonder dat een sommatie of ingebrekestelling noodzakelijk is. De Klant is aan BO vanaf dat moment een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente als bedoeld in artikel 6:119a BW plus 2%. Tevens zijn alle vorderingen van BO op de Klant, uit welke hoofde dan ook, alsdan onmiddellijk volledig opeisbaar. Voor de berekening van de rente over het verschuldigde bedrag wordt een gedeelte van een maand voor een volle gerekend.
 7. Wanneer betaling niet tijdig plaatsvindt, is de Klant daarnaast een boete verschuldigd gelijk aan 15% van de door de Klant aan BO verschuldigde hoofdsom inclusief BTW (met een minimum van €1000,-), ongeacht of BO buitengerechtelijke incassokosten heeft moeten maken en onverminderd het recht van BO om nakoming en aanvullende schadevergoeding te vorderen en om alle met de Klant bestaande overeenkomsten onmiddellijk (zonder inachtneming van een opzegtermijn) te beëindigen. Het boetebedrag wordt vermeerderd met de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW of, indien deze niet verschuldigd is c.q. niet kan worden gevorderd, een rente van 8% per jaar, vanaf de dag dat de boete opeisbaar is.
 8. Indien er op enig moment beslag gelegd wordt ten laste van de Klant dan meldt de Klant dit binnen 24 uur aan BO.
 9. Onverminderd de overige rechten van BO uit hoofde van dit artikel, is de Klant jegens BO gehouden om de incassokosten te vergoeden die BO heeft moeten maken en die verder gaan dan het versturen van een enkele sommatie of het enkel doen van een – niet aanvaard – schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier. Deze kosten worden vastgesteld op basis van de op dat moment daarvoor geldende richtlijnen bij rechtbanken in Nederland.
 10. Indien de Klant niet de eindgebruiker is van de door BO geleverde Producten en/of diensten, heeft BO het recht om bij een betalingsachterstand van ten minste 3 maanden de eindgebruiker hierover in te lichten en eventueel rechtstreeks met de eindgebruiker een overeenkomst te sluiten. In dat geval komen alle eventueel tussen BO en de Klant geldende exclusiviteitsafspraken (en enig verbod uit hoofde waarvan BO niet in contact mag treden met (eind)klanten van de Klant) onherroepelijk te vervallen.
 11. BO kan haar in deze Verkoopvoorwaarden omschreven rechten te allen tijde ook uitoefenen jegens een aan de Klant gelieerde onderneming, voor enige vordering van BO op de Klant en/of een aan de Klant gelieerde onderneming. Een onderneming wordt met een andere onderneming gelieerd geacht, indien die onderneming voor 50% of meer toebehoort aan dezelfde eigenaar, dan wel voor 50% of meer direct of indirect gecontroleerd wordt door of controle uitoefent over die andere onderneming en/of voor 50% of meer met die andere onderneming tot eenzelfde groep ondernemingen behoort.
 12. De toepasselijkheid van de artikelen 6:92 en 6:93 BW is uitgesloten.

8.                Reclames

 1. Eventuele klachten over een door BO geleverd Product of dienst, dienen terstond door de Klant aan BO schriftelijk en gemotiveerd te worden medegedeeld. Indien 10 dagen na levering van de Producten zijn verstreken, kan door de Klant niet meer gerechtvaardigd worden gereclameerd, tenzij het gebrek ten tijde van de levering bij een zorgvuldige en tijdige controle niet waarneembaar zou zijn geweest. In dat geval moet de Klant BO, binnen 10 dagen nadat het gebrek aan de Klant bekend is geworden of redelijkerwijs bekend kon of had behoren te zijn, van het gebrek schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte brengen van het gebrek. Deze kennisgevingen dienen schriftelijk te geschieden en een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving te bevatten van de klacht, zodat BO in staat is adequaat te reageren. De Klant dient BO in de gelegenheid te stellen een klacht te (laten) onderzoeken. BO is niet gehouden tot het in behandeling nemen van klachten inzake geringe en in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit e.d. Het indienen en/of bestaan van klachten ontslaat de Klant nimmer van haar betalingsverplichtingen.
 2. Zonder voorafgaande schriftelijke instemming is BO niet verplicht retourzendingen van de Klant te accepteren. In ontvangst name van retourzendingen impliceert in geen geval erkenning door BO van de door de Klant opgegeven grond voor retourzending. Het risico ten aanzien van retour gezonden Producten blijft berusten bij de Klant, totdat de Producten door BO zijn gecrediteerd.
 3. Klachten met betrekking tot door BO verzonden facturen dient de Klant binnen 8 dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk aan BO kenbaar te maken. Na het verstrijken van die termijn kunnen bezwaren niet meer in behandeling worden genomen en heeft de Klant afstand gedaan van zijn (vermeende) rechten. 

9.                Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

 1. Alle door BO te leveren en geleverde Producten blijven onder alle omstandigheden eigendom van BO, zolang de Klant enige vordering van BO, waaronder in ieder geval de koopprijs, buitengerechtelijke kosten, rente, boetes en enige andere vorderingen zoals genoemd in artikel 3:92, lid 2 BW, niet heeft voldaan en/of zolang de Klant aan andere buitencontractuele verplichtingen jegens BO niet heeft voldaan
 2. De Klant is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van BO te bewaren.
 3. De Klant is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Producten, zolang de eigendom daarvan niet op haar is overgegaan, aan derden te verpanden, anderszins te bezwaren of geheel of gedeeltelijk over te dragen, behoudens voor zover die overdracht ter uitoefening van de gebruikelijke bedrijfsactiviteiten van de Klant plaatsvindt.
 4. Indien de Klant met de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens BO tekort schiet of BO goede grond heeft te vrezen dat de Klant in die verplichtingen tekort zal schieten, is BO gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Producten terug te nemen. De Klant zal medewerking verlenen en BO te allen tijde vrije toegang verlenen tot haar terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de Producten en/of ter uitoefening van de rechten van de BO.
 5. Onder de opschortende voorwaarde van het tenietgaan en/of niet (meer) geldig zijn van het in het in dit artikel bedoelde eigendomsvoorbehoud, geeft de Klant nu reeds bij voorbaat bij aflevering tevens een pandrecht aan BO op alle aan de Klant geleverde en te leveren Producten. Dit pandrecht dient tot zekerheid van voldoening van alle huidige en toekomstige schulden van de Klant aan BO. De Klant wordt hierbij geacht een onherroepelijke en onvoorwaardelijke volmacht aan BO te hebben gegeven om mee te werken aan een nadere schriftelijke vastlegging en registratie van het pandrecht.

10.             Intellectuele en industriële eigendom

 1. Alle (gebruiks)rechten van intellectuele of industriële eigendom op de Producten die daarmee verband houden, berusten uitsluitend bij BO. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, heeft de Klant geen gebruiksrecht of licentie hiertoe verkregen.
 2. Het is de Klant niet toegestaan enige aanduiding aangaande het (intellectuele en/of industriële) eigendom van BO te verwijderen en/of te wijzigen.
 3. In geval van doorverkoop/doorlevering - mits uitdrukkelijk schriftelijk toegestaan door BO - aan anderen dan eindverbruikers of aan anderen dan door BO erkende wederverkopers zal de Klant de Producten steeds onder de door BO vastgestelde merken en aanduidingen, zuiver en onvermengd, aanbieden en verkopen, een en ander onverlet het bepaalde in artikel 10.1 en 10.2.

11.             Opschorting en beëindiging

 1. De Klant wordt geacht zonder voorafgaande ingebrekestelling in verzuim te zijn indien deze enige verplichting uit de overeenkomst jegens BO niet, niet tijdig, niet geheel of niet deugdelijk nakomt of dreigt na te komen. Alsdan is BO gerechtigd om haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk op te schorten, ongeacht of deze (dreigende) tekortkoming al dan niet aan de Klant toe te rekenen is. In een dergelijk geval is de Klant verplicht om alle door BO als gevolg daarvan te lijden schade, waaronder doch niet uitsluitend de gederfde winst en kosten, te vergoeden. Indien BO op grond van de haar op dat moment bekend zijnde omstandigheden in redelijkheid heeft gemeend haar verplichtingen te mogen opschorten, is BO niet verplicht tot enige schadevergoeding aan de Klant, indien achteraf bekend mocht worden dat het beroep van BO op opschorting niet terecht of rechtsgeldig is geweest.
 2. In geval van verzuim van de Klant is BO gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, en onverminderd de haar toekomende rechten, de overeenkomst terstond geheel of gedeeltelijk te beëindigen door een daartoe gerichte schriftelijke mededeling aan de Klant en/of het door de Klant eventueel aan BO verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel en onmiddellijk op te eisen en/of het eigendomsvoorbehoud in te roepen. De Klant is aansprakelijk voor de door BO alsdan gelede schade, onder meer bestaande uit de gederfde winst en kosten.
 3. BO is eveneens gerechtigd om middels schriftelijke kennisgeving de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist terstond te beëindigen indien:
  1. en zodra de Klant in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag daartoe is ingediend, surséance van betaling aanvraagt dan wel inzake de Klant een aanvraag is ingediend met betrekking tot vergelijkbare procedures als genoemd in Bijlage A en B bij de Verordening (EG) Nr. 1346/2000 van de Europese Raad van 29 mei 2000, of door beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over haar vermogen of delen daarvan verliest, heeft BO het recht de overeenkomst te beëindigen zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent;
  2. de Klant een vergunning verliest die noodzakelijk is voor het uitoefenen van zijn bedrijf;
  3. de Klant valse of onvolledige opgave van aan BO heeft gedaan;
  4. beëindiging of zodanige wijziging van de rechtsbetrekkingen tussen BO en haar toeleveranciers welke verdere leveringen aan BO en dientengevolge aan de Klant onmogelijk maken, dan wel in ernstige mate beperken of bezwaren;
  5. er sprake is van verkoop, overdracht (direct of indirect) of staking van (een aanmerkelijk deel van) (de onderneming van) de Klant, fusie, splitsing of liquidatie van de Klant, dan wel verlies van de zeggenschap over of overwegend economisch belang in de Klant van de (ultieme) houder van de Klant; en/of
  6. andere omstandigheden waardoor in redelijkheid niet van BO kan worden gevergd dat de overeenkomst met de Klant in stand blijft.
 4. Daarnaast heeft BO te allen tijde het recht, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst c.q. het nog niet uitgevoerde deel daarvan, met een opzegtermijn van 1 maand tussentijds te beëindigen.
 5. De door de Klant aan BO te vergoeden post “gederfde winst” zal behoudens tegenbewijs van de Klant 25% van de overeengekomen prijs bedragen.
 6. Indien BO tot gehele of gedeeltelijke opschorting of beëindiging van de overeenkomst overgaat op grond van dit artikel, is zij op geen enkele wijze gehouden tot enige vergoeding aan de Klant, hoe ook genaamd.

12.             Overmacht

 1. BO is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van BO opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen door BO niet mogelijk is langer duurt dan 3 maanden, of bij een reeds direct kenbare blijvende overmacht, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te beëindigen, zonder dat BO daarvoor aan de Klant enige (schade)vergoeding verschuldigd is.
 2. Onder het begrip ‘overmacht’ als bedoeld in dit artikel wordt in ieder geval verstaan, onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, welke buiten schuld of toedoen van BO zijn ontstaan, zoals, doch niet uitsluitend, ernstige storing in het bedrijf, noodgedwongen inkrimping van de productie, stakingen en uitsluitingen, zowel bij BO als bij toeleveringsbedrijven, oorlog, vijandelijkheden, staat van beleg, mobilisatie, hetzij in Nederland hetzij in enig ander land waar eventuele vestigingen van BO of van toeleveringsbedrijven zijn gevestigd, vertragingen in het transport of vertraagde of foutieve levering van producten of materialen of onderdelen door derden waaronder begrepen toeleveringsbedrijven van BO, extreme weersomstandigheden, pandemieën, brand, overheidsmaatregelen, dan wel een tekortkoming in de nakoming door een door BO ingeschakelde derde of vervoerder.
 3. Indien BO bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
 4. BO heeft te allen tijde het recht om zich op overmacht te beroepen, ook indien de overmacht veroorzakende situatie intreedt nadat BO aan haar verplichtingen had moeten voldoen of (gedeeltelijk) heeft voldaan.

13.             Aansprakelijkheid

 1. BO is slechts aansprakelijk voor enige tekortkoming in het geval de tekortkoming is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de bedrijfsleiding van BO, dan wel doordat BO onjuist heeft gehandeld hetgeen haar in ernstige mate te verwijten valt.
 2. BO is in geen geval aansprakelijk indien de Klant de door BO en/of de door haar ingeschakelde derden gegeven adviezen en/of instructies niet, niet volledig en/of niet naar behoren heeft opgevolgd, ongeacht waarop de aansprakelijkheid gebaseerd wordt.
 3. BO is evenmin aansprakelijk voor schade indien de Klant zich tegen die schade heeft verzekerd, dan wel zich redelijkerwijs had kunnen verzekeren, ongeacht waarop de aansprakelijkheid gebaseerd wordt. De Klant vrijwaart BO voor aanspraken van verzekeraars en andere derden dienaangaande.
 4. BO is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder, doch niet uitsluitend, gederfde winst, gemiste besparingen, immateriële schade, bedrijf- of milieuschade, ongeacht waarop de aansprakelijkheid gebaseerd wordt.
 5. BO is nimmer aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website of een Product, ongeacht waarop de aansprakelijkheid gebaseerd wordt.
 6. BO is nimmer aansprakelijk voor de vergoeding van enige schade, indien de Klant ten tijde van de schadeveroorzakende gebeurtenis in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens BO.
 7. Indien en voor zover er, ondanks het gestelde in dit artikel, enige aansprakelijkheid zou rusten op BO, is deze aansprakelijkheid van BO bij schade aan Producten beperkt tot de herstel- en vervangingskosten tot maximaal de hoofdsom zoals deze op de desbetreffende factuur staat vermeld, althans tot dat gedeelte van de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Bij schade aan personen en in alle eventuele overige gevallen is de aansprakelijkheid van BO te allen tijde beperkt tot de uitkering waarop de door BO gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat BO onder die aansprakelijkheidsverzekering draagt. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is de totale aansprakelijkheid, ongeacht de grondslag en uit welke hoofde dan ook (inclusief eventuele verplichtingen tot ongedaanmaking), te allen tijde beperkt tot het door BO in verband met de betreffende overeenkomst in rekening gebrachte bedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum (voor alle gevallen samen, indien het er meerdere zijn) van € 25.000,– (zegge: vijfentwintig duizend euro).
 8. Elke vordering van de Klant op BO vervalt, onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW, indien na verloop van 1 jaar na het ontstaan van de vordering door de Klant ter zake geen gerechtelijke bodemprocedure tegen BO effectief aanhangig is gemaakt.
 9. Op straffe van verval van iedere aanspraak op schadevergoeding dient de Klant schadeclaims schriftelijk aan BO te melden, uiterlijk binnen 3 maanden nadat de Klant de schade heeft ontdekt dan wel had kunnen of behoren te ontdekken.
 10. De aansprakelijkheidsbeperkingen opgenomen in deze Verkoopvoorwaarden gelden ook voor het geval BO aansprakelijk is voor fouten van door BO ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door BO bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevens(bestanden), registers of andere zaken, geen uitgezonderd.
 11. Voor wat betreft het vervoer, de opslag, het gebruik of de toepassing van de geleverde producten gaat BO uit van normale omstandigheden en ter zake kundige(hulp-)personen aan de zijde van de Klant. Eventuele afwijkende situaties moeten tevoren tijdig door de Klant aan BO schriftelijk kenbaar worden gemaakt. BO is niet aansprakelijk voor de gevolgen van vervoer, opslag, gebruik of toepassing door niet ter zake kundige (hulp-)personen of onder niet-normale omstandigheden. BO is evenmin aansprakelijk wanneer de door BO eventueel te verstrekken adviezen – algemene en/of specifieke – t.a.v. het vervoer, opslag, het gebruik of de toepassing van de geleverde Producten door de Klant of derden naar het oordeel van BO niet stipt zijn opgevolgd. De Klant vrijwaart BO tegen aansprakelijkheid jegens derden voor schade die voortvloeit uit omstandigheden als in dit artikel bedoeld.

14.             Boetebeding

 1. Bij overtreding van een verplichting in deze Verkoopvoorwaarden verbeurt de Klant, zonder dat daarvoor een aanmaning of andere voorafgaande verklaring noodzakelijk is, ten gunste van BO dan wel de rechtsopvolger(s) onder algemene of bijzondere titel van BO een onmiddellijk opeisbare en niet voor inhouding, opschorting of verrekening vatbare boete van€ 10.000 (zegge: tienduizend euro) per overtreding, vermeerderd met een boete van € 1.000 (zegge: duizend euro) voor iedere dag of gedeelte van een dag dat de overtreding voortduurt, voor zover het een doorlopende overtreding is. Zulks onverminderd de rechten van BO op schadevergoeding voor zover de schade meer bedraagt dan de totaal verschuldigde boete, het recht op nakoming, het recht om een procedure (waaronder een eventueel kort geding) te voeren, het recht om alle met de Klant bestaande zakelijke verhoudingen en overeenkomsten (voor zover die er zijn) onmiddellijk (zonder inachtneming van enige opzegtermijn) te beëindigen, het recht om een gerechtelijk verbod te bewerkstelligen en alle overige haar uit hoofde van de wet toekomende rechten. Het boetebedrag wordt vermeerderd met de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW of, indien deze niet verschuldigd is c.q. niet kan worden gevorderd, een rente van 8% per jaar, vanaf de dag dat de boete opeisbaar is. De artikelen 6:92 en 6:93 BW zijn niet van toepassing.

15.             Slotbepalingen

 1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig, nietig of onuitvoerbaar mocht zijn c.q. verklaard mocht worden of worden vernietigd, laat dat de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverlet. In plaats van het vernietigde deel geldt alsdan overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:42 BW als overeengekomen, hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn indien zij de nietigheid, vernietigbaarheid of onuitvoerbaarheid gekend zouden hebben. Hetzelfde geldt indien en voor zover zou blijken dat bepaalde niet-Nederlandse wet- en/of regelgeving van toepassing is op c.q. van invloed is op de uitwerking van deze Verkoopvoorwaarden en dit nadelig is voor BO.
 2. Indien een bepaling van deze Verkoopvoorwaarden onverbindend en/of niet afdwingbaar blijkt te zijn, omdat deze verder reikt dan wat wettelijk is toegestaan of als redelijk wordt beschouwd, terwijl die bepaling geldig of afdwingbaar zou zijn indien de bewoording daarvan zou worden aangepast, de duur daarvan ingekort en/of de reikwijdte daarvan beperkt, zal de betreffende bepaling gelden met inachtneming van die aangepaste bewoording, duur en/of reikwijdte voor zover noodzakelijk om die bepaling geldig te doen zijn.
 3. Uitsluitend Nederlands recht is van toepassing. Buitenlandse wetgeving en verdragen waaronder het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende producten van 11 april 1980 (Weens Koopverdrag) zijn uitgesloten.
 4. Alle eventuele geschillen tussen partijen, die al dan niet betrekking hebben op deze algemene voorwaarden, een overeenkomst of die uit een overeenkomst (en al hetgeen daarmee verband houdt) voortkomen, met inbegrip van situaties die door slechts één van de partijen wordt beschouwd als een geschil en geschillen over het bestaan en de geldigheid van deze Verkoopvoorwaarden en/of een overeenkomst, zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement Oost Brabant Onverminderd het bepaalde in dit artikel is BO voorts bevoegd om zich, in het geval van een grensoverschrijdende incasso, te richten tot een andere ter zake bevoegde Nederlandse rechter.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven, onder 61804312.

Download Alg.Voorwaarden